Nota legal

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular do dominio web é JAKOBSLAND BREWERS S.L. (en diante, JAKOBSLAND BREWERS), con domicilio para estes efectos en Calle Via Edison 19, A4, 15890, Santiago de Compostela,  A Coruña, y número de C.I.F.: B70476866. Correo electrónico de contacto: henlo@jakobslandbrewers.com do sitio web. Teléfono de contacto: +34 659 09 06 31.

 

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de JAKOBSLAND BREWERS atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as condicións xerais de utilización aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

 

3. USO DO PORTAL

JAKOBSLAND BREWERS proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a JAKOBSLAND BREWERS ou aos seus licenzantes aos que o  USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.
No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, co compromiso de facer un uso dilixente e confidencial del. O USUARIO comprométese a realizar un uso adecuado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que a empresa creadora do sitio web ofrece a través do seu portal, con carácter enunciativo pero non limitativo, e a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da empresa creadora do sitio web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. A empresa creadora do sitio web resérvase o dereito de retirar todos os comentarios e contribucións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación. En calquera caso, JAKOBSLAND BREWERS non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través dos foros, chats ou outras ferramentas de participación.

 

4. PROTECCIÓN DE DATOS

JAKOBSLAND BREWERS cumpre coas directrices da Lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica e demais normativas vixentes en cada momento e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a JAKOBSLAND BREWERS faralle saber ao usuario da existencia e a aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándoo da responsabilidade do ficheiro creado, o enderezo do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Así mesmo, JAKOBSLAND BREWERS informa que lle dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e o comercio electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

 

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

JAKOBSLAND BREWERS por si mesma ou como cesionaria é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nela (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.), titularidade de JAKOBSLAND BREWERS ou ben dos seus licenzantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de propiedade intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodoción, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de JAKOBSLAND BREWERS. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de JAKOBSLAND BREWERS. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estea instalado nas páxinas de JAKOBSLAND BREWERS.

 

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

JAKOBSLAND BREWERS non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

7. MODIFICACIÓNS

JAKOBSLAND BREWERS resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, e poderá cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través del como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

8. LIGAZÓN

No caso de que en www.jakobslandbrewers.com se dispuxesen ligazóns a outros sitios de Internet, JAKOBSLAND BREWERS non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso JAKOBSLAND BREWERS asumirá responsabilidade ningunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e
constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningunha das devanditos ligazóns ou outros sitios de Internet.

Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

JAKOBSLAND BREWERS resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións xerais de uso.

 

10. XENERALIDADES

JAKOBSLAND BREWERS perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

JAKOBSLAND BREWERS poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, que serán debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras.

 

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre JAKOBSLAND BREWERS e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia será sometida aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela.

Compartir
...
Voltar

Teu carro

0

Non hai produtos no carriño.

Total
0,00
Finalizar a Compra
Valeiro

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!